Inleiding

Dit handboek bevat normen, regels, richtlijnen en aanbevelingen die het KNKV hanteert voor de uitvoering en inrichting van wedstrijdvelden, trainingsvelden, club- en kleedaccommodaties en sporthallen. Het gaat om een combinatie van normen / reglementaire eisen, algemeen aanvaarde richtlijnen en praktische aanbevelingen.

Normen en regels

De normen en regels zijn de formele bepalingen met een verplichtend karakter, afkomstig uit de NOC*NSF normbladen, de officiële KNKV spelregels en tevens de algemene reglementen, wedstrijdreglementen en bestuursbesluiten. Deze normen en regels betreffen de minimumeisen en zijn van toepassing op alle korfbalaccommodaties. Zie: RvW 3.28 BB Aanvullende voorwaarden terreinen en binnensportaccommodaties.

Richtlijnen en aanbevelingen

De ‘richtlijnen en aanbevelingen’ beschrijven de uitvoerings- en inrichtingsaspecten die zijn gebaseerd op de gangbare uitgangspunten en praktische inzichten. Hiermee geeft het KNKV aan op welke wijze de vereniging een accommodatie het beste kan (laten) inrichten/uitvoeren. Over het algemeen bestaat hierover overeenstemming met gemeenten en bedrijfsleven. Toch is de vereniging vrij om deze aanbevelingen wel, in het geheel niet of maar voor een deel op te volgen. De aanbevelingen kunnen ook afkomstig zijn van andere organisaties, zoals bijvoorbeeld leveranciers. Deze aanbevelingen worden, wanneer in deze brochure vermeld, door het KNKV onderschreven.

Meer info

In dit handboek staan de laatste inzichten en bestuursbesluiten aangaande dit onderwerp. Voor aanvullende vragen kun je terecht bij je verenigingsadviseur of de adviseur Accommodatie. Opmerkingen of aanvullingen? Neem rechtstreeks contact op met Jan Tonny Visser