Reclame veld, korf en borden

Het KNKV staat toe dat bij wedstrijden waarvan geen televisieopnamen worden gemaakt, reclame-uitingen op de kunststof korf, het speelveld en de korfbalpaal zijn of worden aangebracht door de eigenaar van de accommodatie of de thuisspelende vereniging. De richtlijnen (als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder c van het sponsorreglement) waaraan deze reclame-uitingen moeten voldoen zijn vastgelegd in het Bestuursbesluit SR 6.03 reclame rond en op het speelveld en op spelmateriaal.

Reclameborden ‘horen’ bij een korfbalveld. Hier lees je welke aandachtspunten je vereniging bij het plaatsen hiervan moet toepassen, uit oogpunt van onder meer wetgeving en veiligheid.

NORM(EN)

  • Plaats de reclameborden op tenminste 2 meter uit de grenslijnen.

Van toepassing is de Nederlandse Reclame Code (zie www.reclamecode.nl). Elke reclame-uiting behoort in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen en tevens naar vorm en inhoud niet strijdig te zijn met het algemeen belang, de openbare orde of goede zeden. Reclame mag niet nodeloos kwetsend zijn noch een bedreiging vormen voor de geestelijke of lichamelijke volksgezondheid. Zo is het maken van reclame voor tabaksproducten en alcoholhoudende dranken verboden (Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken en Tabakswet).

ADVIES

Uit oogpunt van onderhoud is het gewenst reclameborden niet te laten doorlopen tot aan de grond. Opspattend water vervuilt de borden en het vocht bevordert het rottingsproces. Bovendien is het lastig vegen en kunnen de borden hierdoor beschadigd raken. Ook om deze reden is het verstandig om de laatste 0,50 meter van de uitloop verhard (betonnen tegelrand) aan te brengen. Gebruik stevige en vochtbestendige reclameborden, bijvoorbeeld Trespa kunststofplaten of lichte roestvrije metaalplaten.

Reclameborden mogen geen scherpe of uitstekende delen hebben waaraan toeschouwers of spelers zich kunnen verwonden.