Wedstrijdvelden

Kunstgras of natuurgras, hoogte van het gras, afwatering en mogelijkheid tot drogen, keuringen / inspecties: er zijn meerdere verplichtingen waarvan je vereniging op de hoogte moet zijn.

NORMEN

 • Het speeloppervlak moet bestaan uit natuurgras of zandkunstgras*. Het KNKV voert de laatste jaren een proactief beleid om korfbalwedstrijden te laten spelen op zand ingestrooid kunstgras. Nu de veldafmetingen zijn gewijzigd, RvW 3.24 Bestuursbesluit afmeting speelveld korfbal, in 40 x 20 meter zijn de kapitaallasten (kostprijs + afschrijving) en onderhoudskosten lager geworden dan die van natuurgras. Men heeft bovendien minder ruimte nodig ten opzichte van natuurgras en het aantal gebruiksuren per veld in één jaar stijgt van 150 naar 400 uur. Natuurgrasvelden mogen alleen voor officiële KNKV-wedstrijden worden gebruikt als deze zijn voorzien van een geldig keuringscertificaat;
 • Voor dit keuringscertificaat moet de totale constructie voldoen aan de norm voor korfbal, zoals aangegeven in het normblad NOCNSF-KNKV2-15.2. Hierin zijn opgenomen de KNKV-vereisten (bovenbouw), de constructie vereisten (onderbouw), de spelregels veldkorfbal en relevante bepalingen uit het Reglement van Wedstrijden veldkorfbal en andere aanbevelingen en richtlijnen;
 • De uitloopstroken behoren tot het speelveld en moeten aan dezelfde eisen voldoen;
 • In/op het speeloppervlak mogen zich nooit spelvreemde elementen bevinden die gevaar kunnen opleveren voor de gebruikers;
 • Het speeloppervlak mag alleen voorzien zijn van lijnen zoals in de spelregels beschreven.

Natuurgras

De grasmat moet maximaal gesloten zijn en steeds voldoende kort gemaaid. De gewenste speelhoogte is 3 à 4 centimeter. Pas de maaihoogte en het tijdstip van maaien aan deze eis aan. Het speeloppervlak moet egaal zijn en mag geen scherpe overgangen hebben (zogenaamde drempels). De maximale egale afwijking is 20 millimeter.

Wat betreft de hoogteligging mag het afschot (lengte- of breedteligging) maximaal 0,40% bedragen. Het afschot mag alleen via een vloeiend verlopend profiel voorkomen. Daarnaast moet het speelveld goed zijn ontwaterd. Bij kleine neerslaghoeveelheden (tot 5 millimeter) moet een speelveld binnen 30 minuten bespeelbaar zijn; bij grotere hoeveelheden (15 millimeter en meer) geldt een termijn van 12 uur.

Stabiliteit

De toplaag moet onder zowel droge als natte omstandigheden voldoende stabiel zijn. Alle eigenschappen van het speelveld behoren uniform aanwezig te zijn. Aan het einde van het seizoen dient minimaal 60 procent van het totaaloppervlak aan de gestelde eisen te voldoen.

*In bepaalde situaties, waarin sprake is van een multifunctioneel kunstgrasveld, kan onder bepaalde voorwaarden toestemming worden verleend. Hiervoor is altijd een dispensatie nodig vanuit het Korfbalverbond.

Kunstgras

Het gebruik van zandkunstgras is toegestaan (sterke aanbeveling) voor alle categorieën, competities en klassen in het veldkorfbal. De hoofdregels:

 • Zandkunstgrasvelden kunnen alleen voor officiële KNKV-wedstrijden worden gebruikt als deze zijn voorzien van een geldig keuringscertificaat;
 • Voor dit keuringscertificaat moet de totale constructie voldoen aan de norm voor korfbal, zoals aangegeven in het normblad NOCNSF-KNKV2-15.1. Hierin zijn opgenomen de KNKV-vereisten (bovenbouw), de constructie vereisten (onderbouw), de spelregels veldkorfbal en relevante bepalingen uit het Reglement van Wedstrijden veldkorfbal en andere aanbevelingen en richtlijnen, zie ook KNKV Bouwprocedure;
 • De houder/gebruiker van een zandkunstgrasveld dient, na afgifte van het certificaat, periodiek te kunnen aantonen dat behoud van de sporttechnische eigenschappen voldoende gewaarborgd zijn en er te allen tijde sprake is van een veilig en verantwoord gebruik. Dit kan worden aangetoond via een keuring op de gebruiksnorm (NOCNSF-KNKV2-18.1);
 • In theorie voldoet een zandkunstgrasveld bij aanleg gedurende 4 jaar aan de eisen van nieuwbouw. Na 4 jaar moet het zandkunstgrasveld blijven voldoen aan de waarden binnen de gebruikersnorm. Je vereniging moet het KNKV voorzien van een kopie van de rapportage van de keuring. Laat het kunstgras regelmatig keuren en monitoren (inspecties) om voldongen feiten te voorkomen.

Uit de praktijk blijkt dat veel zandkunstgrasvelden korfbal na nieuwaanleg nooit meer worden gekeurd door een erkende keuringsinstantie. Dit levert regelmatig problemen op, waardoor velden (tijdelijk) niet bespeelbaar zijn. Het KNKV is dan ook bezig met het opstellen van een verplicht keuringsprotocol gedurende de levensduur van een zandkunstgrasveld. Dit keuringsprotocol zal binnen een aantal jaar van kracht worden.

Meer aandachtspunten

Het blijkt niet altijd mogelijk om voor de ingebruikname van een nieuw kunstgrasveld de keuringsprocedure volledig af te ronden. Zo willen sommige leveranciers/aannemers graag dat het veld enige tijd wordt ingespeeld vóór de eindkeuring plaatsheeft. Verder zijn er regelmatig (kleine) tekortkomingen die weliswaar ingebruikname niet in de weg staan, maar wel de administratieve afhandeling ophouden. De volgende handelwijze is, daar waar van toepassing, verplicht:

 • KNKV-wedstrijden kunnen op kunstgras plaatsvinden als het veldgedeelte van de keuring (op de norm voor korfbal) met goed gevolg is afgerond. Het erkende keuringsinstituut behoort dit per e-mail of telefonisch door te geven aan het KNKV. De administratieve afhandeling mag (iets) later. Het KNKV heeft met het keuringsinstituut afgesproken dat deze een goedkeuring doorgeeft, onmiddellijk nadat het veldgedeelte van de keuring klaar is. Het KNKV informeert vervolgens je vereniging per e-mail, waarna de administratieve afhandeling volgt. Het initiatief en de verantwoordelijkheid om het KNKV over een en ander tijdig te informeren, ligt bij de vereniging;
 • Pas na de definitieve eindkeuring wordt bij goedkeuring het certificaat door het KNKV afgegeven.

Renovatie

Bij renovatie van een korfbalveld gaat het vooral om het vernieuwen van de toplaag al dan niet in combinatie met de fundering en/of onderbouw, waarbij het bestaande type sportvloer gehandhaafd blijft. Ook een te renoveren korfbalveld moet voldoen aan de reglementseisen van het KNKV. Daarnaast stelt NOC*NSF eisen aan de toplaag (sportvloer) en de direct daaronder liggende fundatie laag. Deze dienen ook overeenkomstig te zijn met de betreffende normen voor de korfbalsport. Indien de onderbouw / drainage niet langer voldoet aan de normen voor korfbal en er dus noodzakelijke werkzaamheden moeten worden verricht, dan dient ook de onderbouw te worden gekeurd. Op dat moment gelden dezelfde kwaliteitseisen als bij nieuwbouw van een korfbalveld.

Reparatie

Gedurende de gebruiksperiode van een zandkunstgrasveld vinden regelmatig kleine tot grotere reparaties plaats in het kunstgras, zoals b.v. nieuwe belijning of een cirkelrenovatie. De geplande reparaties dienen bij uitvoering te voldoen aan de eisen zoals gesteld in normblad NOCNSF-KNKV2-19. Deze sporttechnische norm is gebruiksgebonden en van toepassing op gerepareerde oppervlakken van een zandkunstgras korfbalveld. De reparatie behoeft niet verplicht te worden gekeurd, maar kan wel steekproefsgewijs door het KNKV worden gecontroleerd.

Bemiddeling

Meld eventuele problemen met de keuring (of reparatie) direct aan het KNKV, die mogelijk kan bemiddelen. Dit kan via het online Ticketsysteem/Contactformulier of rechtstreeks bij de projectleider Accommodatiezaken KNKV. De keuringsprocedure kan versneld plaatsvinden als het KNKV en/of het keuringsinstituut vooraf bekend zijn/is met de situatie. Het is verstandig om bij de keuze van het kunstgrasveld rekening te houden met het volgende:

De sportvloerenlijst van NOC*NSF is leidend in de keuze voor het zandkunstgrasveld korfbal. De meeste sport functionele eigenschappen lopen ondanks goed onderhoud, in de loop van de tijd in waarde terug en zijn zelden weer op niveau te brengen. Hierdoor is van groot belang om bij het begin van een nieuw veld voldoende ‘overwaarde’ te hebben. Let hierbij onder meer op de intensiteit van betreding en het bijbehorende onderhoud.

Onderhoud

Gedegen onderhoud zorgt voor langer behoud van sporttechnische eigenschappen op het juiste niveau. Laat het kunstgrasveld regelmatig keuren en monitor deze ook goed, om tijdig te kunnen sturen op onderhoud en levensduur. Het KNKV legt geen beperkende bepalingen op voor schoeisel voor kunstgrasvelden, mist wordt voldaan aan eisen in de spelregels veldkorfbal.